Beta Review Master 1.1a by Septuagint.org

2nd Decl Neut bellum

Second Declension Neuter noun bellum which means war.
Latin Typing Key

a_ e_ i_ o_ u_
ā  ē  ī  ō  ū
Neuter
  • Singular
  • Dual
  • Plural